Výzva k zasílání příspěvků: Proměny a vyhlídky rodiny

Změny podoby rodiny posledních desetiletí vyvolávají bouřlivé diskuze. Někteří tyto změny chápou jako osvobození, druzí zase upozorňují na negativní dopady, jako jsou snížení stability vztahů a snížení životních šancí dětí vyrůstajících v neúplných rodinách.
3. 11. 2017 22:12 | Link: http://www.stret-civilizaci.cz/node/862

Česká společnost pro civilizační studia vyzývá k podání příspěvku pro seminář "Proměny a vyhlídky rodiny". Záměrně se vyhýbáme geografickému ohraničení výzvy, neboť máme za to, že předmětem našeho zájmu mají být i změny probíhající mimo západní civilizační okruh, a že právě porovnání dopadu podobných příčin na rodinu v různých civilizačních okruzích může být velmi plodné.

 Typické výzkumné otázky zní: V čem "welfare state", případně komunismus a socialismus, rodinu (a její jednotlivé členy) podpořil, v čem poškodil? Jak rodiny ovlivňuje blahobyt, resp. nedostatek? Jaký vliv na rodinu měl/neměl a má feminismus?  Jaký vliv na rodiny měly politické změny ve smyslu zrovnoprávnění žen? Jaký vliv na rodinu má/nemá sociálně konstruktivistická teorie genderu a činnost aktivistů? Jaký jsou možné další scénáře vývoje rodina jako instituce?

Předpokládaná délka příspěvku je 20 minut. Abstrakty zasílejte do 30. listopadu 2017 frankf@post.cz.