Stanislava Kučerová: Marginálie o civilizačním pokroku

Nejeden autor úvah o budoucnosti lidstva vzpomíná na  zkázu lodi  „Titanic“ (1912). Při spoustě pohrom, které dnes hrozí světu,  současná elita pěstuje bezstarostný způsob života. Má hesla, jako: „Konkurenceschopnost, zisk, maximalizace  zisku. Růst růstu. Konzum. Co nejvíce konzumu. Nešetřit, vyhazovat, rozhazovat!“ Jako  vybraná společnost na „Titanicu“ si hoví v  luxusu, dopřává si požitků a rozkoší. A  ta společnost na „Titanicu“  i  osudný  večer tančila  po  skvělé  večeři  v přepychovém sále s kvalitním hudebním orchestrem, libovala  si ve vybraných  toaletách  a bavila  se  společenskou konverzací. Nic netušila  o tom, že  loď  právě narazila na  ledovec, že to byl  zničující náraz, a že to  znamená brzký konec. Jak se zdá, vládnoucí elity světa dnes  si počínají jako ti prominentní  cestující na „Titanicu“. Užívají si a ani je nenapadne pomyslet na hrozící katastrofu.  Ale je tady jeden rozdíl. Zatímco  lid  v podpalubí „Titanicu“ neměl tehdy  o hrozícím nebezpečí ani tušení, lid  našeho světa a jeho  mluvčí o tom současném nebezpečí  vědí. Zopakujme si, co  se o tom vykládá a píše.

Po únoru 1948 se u nás zdálo velice nevědecké uvažovat o smyslu dějin. Historikům nešlo přece  o nic jiného, než o objasnění příčinných souvislostí minulých událostí a dějů na základě platných zákonitostí dějinného pohybu. Události a děje byly vykládány jako důsledky ekonomického  dění. Určující byl rozvoj výrobních sil a jejich vliv na výrobní vztahy, na strukturu společnosti, na politické zájmy společenských skupin.  Sledoval se  i odraz ekonomické skutečnosti ve sféře idejí.  Socialistická ideologie se pokládala za vědu. Vycházelo se z učení historického materialismu a  o tom, jak po sobě následují společenské řády.  Od prvobytně pospolného přes otrokářský, feudální a kapitalistický směřuje vývoj  údajně  k revoluci a  k socialismu. Budování socialismu bylo   tudíž  společenskohistorickou nutností, zákonem a úlohou. A tak vláda s  neomezenou  mocí, vedena svou představou o socialismu, určovala a plánovala výrobu, obchod, spotřebu, celý život společnosti a podrobovala jej svému  centralizačnímu a unifikačnímu modelu i donucováním a násilím. Svou moc a vliv se snažila uplatňovat nejen na vřejnosti, ale i v detailech  každodenního života jedinců. Svoboda byla z hodnotové orientace lidí vyřazena. Nehodila se. Žádala se jen disciplína a plnění stanovených  úkolů.

Po listopadu 1989 se u nás situace  změnila. Ekonomie jako základ života společnosti i jedince zůstává. Ale místo dřívějšího sociocentrismu a normocentrismu dostává  určující postavení  egocentrismus a neoliberalismus. Neoliberalismus se v západních zemích intenzivně začal prosazovat v 70. letech. U nás o 20 let později. Přinesl ideál svobody jedince, svobody podnikání, privatizaci všeho dříve společného národního vlastnictví. Místo plánománie  zavládla  trhománie.  Neviditelná ruka trhu prý vyřeší vše. Skutečnost je ovšem jiná. Zatímco někteří jedinci prosazují a uskutečňují své zájmy a bohatnou, jiní chudnou. Už se nepředkládá lineární ekonomicky podložený historický příčinný vývoj, který je objektivně a zákonitě daný a pro organizaci beztřídní společnosti určující. Dějiny jsou chápány jako různosměrný pohyb mnoha subjektů,  jako skládání rozmanitých, často i protikladných sil, uplatnění mnoha rozmanitých, i protikladných zájmů. Ty  nalézají svůj výraz v různých programech, požadavcích a návrzích, v různých  skupinách. Údiv vyvolá, že se  někdy dává  prostor  i deklaracím  a  požadavkům  pochybného významu, které společnost jen zbytečně a malicherně  štěpí a dělí a odvádějí pozornost od věcí podstatných. Dřívější zaměření na pravici (zaměstnavatele) a levici (zaměstnance) ztrácí, jak se zdá, zastánce.  Všude rozhodují peníze, majetek, vliv a moc. K  uplatnění moci  patří i masmédia, která  v  zájmu mocných  přispívají k atomizaci společnosti, k dezorientaci občanů, k občanské pasivitě a falešnému uspokojení,  k celkové mravní a kulturní nedospělosti, k faktické  bezmoci.

Octli jsme se v období  tzv. globalizace. Informovaní lidé vidí, že vládne  globální politika.  Situace je komplikovaná a přináší neočekávané důsledky v životě jedinců, společenských skupin, národů. Různé subjekty v různých patrech společnosti  mají různé intence a různě je formulují. Myslím, že pro řadu otázek, týkajících se  různých obratů společenského vývoje  není zbytečné prolistovat alespoň letmo  dosavadní historii. Tím spíše, že představitelé globalizace nedávno triumfálně oznámili, že  s vítězstvím neoliberalismu dějiny skončily.  A tak se ptáme: Člověk už  nemá  cíle  pro další pokrok a vývoj? Už nemá, k čemu by  hledal jiné cesty?  Je odsouzen k fatalismu? Už se na světě nedá nic změnit, nic zlepšit?

Myslím, že s globalizací je zapotřebí  znovu promyslet podstatné znaky člověka. Jen tak bude možno stanovit, co globalizace přináší dobrého, co zlého, co je zapotřebí z dosavadních dějin zachovat a s čím je zapotřebí bojovat.

Kompletní text práce profesorky Kučerové, napsané ještě před zahájením války na Ukrajině, je ke stažení zde. 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *